fbpx

Isikuandmete kaitse Koolitaja OÜ-s

Andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel lähtutakse Koolitaja OÜs isikuandmete kaitse seadusest.

1. Andmete kogumine

  • Koolitusele registreerimisel avaldab osaleja korraldajale oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit ning e-posti aadressi ja elukoha valla täpsusega.
  • Koolituse eest tasumiseks esitab maksja arve andmed: Era- või juriidilise isiku nimi, isikukood või registrikood, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

2. Andmete töötlemine

  • Koolitusel osaleja e-posti aadress lisatakse Koolitaja OÜ andmebaasi ning uudiskirja saajate nimekirja. Uudiskirja saajal on õigus kirjasaajate nimistust alati loobuda.
  • Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul määral, näiteks andmete jagamine koolitajatega, et võimaldada personaalsetele vajadustele vastavat koolituse ülesehitust.
  • Koolitaja OÜ vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral andmete eesmärgipärase kasutamise eest.
  • Isikuandmete töötlemisel täidab Koolitaja OÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seadusest, või mis tahes tulevikus kehtestatavatest, asendavatest või muutvatest õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise nõudeid.
  • Isikuandmete töötlemisel järgitakse, et isikuandmeid töödeldakse seaduslikult ja õiglaselt ning tagatakse isikuandmete konfidentsiaalsus; isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; isikuandmed on piisavad ja asjakohased ning ei kasutata ülemäärased andmetöötluse eesmärkide suhtes; isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud; tagatakse, et andmetöötluse eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata; isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekti tuvastada üksnes seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

3. Andmete säilitamine

  • Andmeid säilitatakse privaatses elektroonilises infosüsteemis.
  • Andmeid säilitatakse koolitusest lähtuvate eesmärkide täitmiseni.

4. Osapoolte õigused ja vastutus 

4.1 Koolitaja OÜ võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja videosalvestisi www.koolitaja.com kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustamisel meedias.
4.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda, teavitades sellest Koolitaja OÜ koolituse või andmekaitse kontaktisikut kirjalikult.
4.3 Koolitaja OÜ-l on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.
4.4 Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus Koolitaja OÜ-lt küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta.
4.5 Koolitaja OÜ vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.
4.6 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.
4.7 Koolitaja OÜ-l on õigus igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta. Kehtivad tingimused on alati kajastatud Koolitaja OÜ kodulehel ja vastavad seadustele.

Koolitaja OÜ poolt kogutavate isikuandmete töötlemise eesmärk on Täiskasvanute koolituse seaduse poolt toodud nõuete täitmine.

Isikuandmete kaitse eest vastutab:
Anneli Pärna, tel 528 3358, anneli@koolitaja.com.