fbpx

Õppekorraldus ja kvaliteet

Õppekorralduse alused Koolitaja OÜ-s

Koolitaja OÜ õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

  1. Õppetöö korraldus
  1. Koolitusele registreerumine
  1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
  1. Koolituse eest tasumine
  1. Koolitusest loobumine
  1. Õppija õigused ja kohustused

7. Vaidlust lahendamise kord
Osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtus.

 

Kvaliteedi tagamise alused Koolitaja OÜ-s

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Koolitaja OÜ täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Koolitaja OÜ on täiskasvanute täiendkoolituse asustus, kus korraldatakse täiskasvanute tööalaseid ja vabahariduslikke täienduskoolitusi.

Tegevustes lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist, Koolitaja OÜ õppekorralduse alustest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

Koolitaja OÜ õppetöö toimub aastaringselt, õppekavas määratud mahu ja ajakava järgi.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

1) Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

2) Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest (aluseks tellija esindaja) ja Täiendkoolituse standardi nõuetest. Koolitused on praktilise suunitlusega, eesmärgiks on aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.
3)Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.
4) Õppekavad vaadatakse vähemalt kord aastas üle ja täiendatakse vastavalt vajadustele.
5)Õppekavade koostamisel ja täiendamisel kaasatakse sihtrühma esindajaid, tööandjaid, koolitajaid ja oma ala eksperte.
6)Õppekavad avalikustatakse veebilehel koolitaja.com, koolituse tutvustuse juures.

  1. Koolitajate kvaliteedi tagamine
  1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
  1. Tagasiside kogumine

Õppetöö kõrge kvaliteedi tagamiseks tehakse vajadusel parendusi, mis tulenevad koolituste lõpus kogutud tagasisidest (õppekorralduse, õppe sisu, koolitajate jm. teemal).