fbpx

Õppekorralduse alused Koolitaja OÜ-s

Koolitaja OÜ õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

 1. Õppetöö korraldus
 • Koolitaja OÜ õppetöö toimub aastaringselt, õppekavas määratud mahu ja ajakava järgi.
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva õppekava alusel.
 • Kõik koolitusel osalejad tutvuvad koolitaja.com lehel Koolitaja OÜ õppekorralduse alustega. 
 1. Koolitusele registreerumine ja koolist väljaarvamine
 • Koolitusele saab registreeruda internetis koolitaja.com ja koolituse tutvustus juures olevatel kontaktidel.
 • Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu.
 • Koolitusgruppi saavad osalejad registreerumise järjekorras.
 • Koolitaja OÜ-l on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata kuni grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-kirja teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.
 • Projektipõhistele koolitustele registreerumine toimub vastava programmi nõuetele.
 • Õppija kinnitab õppetööst osavõttu e-kirja teel.
 1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
 • Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
 • Osaajaga koolitusel osalejatele väljastatakse soovi korral tõend
 • Õpilane arvatakse grupist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel.
 1. Koolituse eest tasumine
 • Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust.
 • Kokkuleppel koolituse korraldajaga saab õppetöö eest tasuda osade kaupa.
 • Koolitaja OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26.
 1. Koolitusest loobumine
 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse korraldajat.
 • Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.
 • Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.
 • Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse korraldajale.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.
 1. Õppija õigused ja kohustused
 • Õppija õigused:
 • Valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
 • Saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava kohta;
 • Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
 • Õppija kohustused:
 • Jälgida õppetegevust reguleerivaid õigusakte ja koolitusasutuse korda;
 • Täita õppelepingu tingimusi.

 

Koolitaja OÜ õppetöö toimub järgmistes õppekavarühmades:

isikuareng, tööoskused, lastehoid ja teenused noortele, sotsiaaltöö ja nõustamine, eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, arvutikasutus, keeleõpe, käsitöö, juhtimine ja haldus.

 

Kvaliteedi tagamise alused Koolitaja OÜ-s

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Koolitaja OÜ täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Koolitaja OÜ on täiskasvanute täiendkoolituse asustus, kus korraldatakse täiskasvanute tööalaseid ja vabahariduslikke täienduskoolitusi

Tegevustes lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist, Koolitaja OÜ õppekorralduse alustest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

Koolitaja OÜ õppetöö toimub aastaringselt, õppekavas määratud mahu ja ajakava järgi.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

1) Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

 • õppekava nimetus, õppekavarühm;
 • õppeesmärk ja õpiväljundid;
 • õppekava koostamise alus;
 • sihtgrupp;
 • õppekeel;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppemeetod;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2) Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest (aluseks tellija esindaja) ja Täiendkoolituse standardi nõuetest. Koolitused on praktilise suunitlusega, eesmärgiks on aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.
3)Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.
4) Õppekavad vaadatakse vähemalt kord aastas üle ja täiendatakse vastavalt vajadustele.
5)Õppekavade koostamisel ja täiendamisel kaasatakse sihtrühma esindajaid, tööandjaid, koolitajaid ja oma ala eksperte.
6)Õppekavad avalikustatakse veebilehel koolitaja.com, koolituse tutvustuse juures.

 1. Koolitajate kvaliteedi tagamine
 • Täienduskoolitusi läbiviivad koolitajad omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.
 • Koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ja/või täiskasvanute koolitaja kutse.
 • Koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud koolituste õppekavades.
 • Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolitusel osalejate ja tellijate tagasiside alusel.
 • Koolitajate info on leitav koolitaja.com/koolitajad lehel.
 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
 • Õppetöö toimub ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga. Koolituste läbiviimiseks kasutatakse õppimist toetavaid õppekeskkondi, mis vastavad koolituste eesmärkidele.
 • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 • Teavitamine: Koolituste info avaldatakse koolitaja.com/koolitused lehel vähemalt 2 nädalat enne koolituse algust. Koolitusele registreerimine toimub kodulehe, e-kirja ja tel teel. 
 1. Tagasiside kogumine

Õppetöö kõrge kvaliteedi tagamiseks tehakse vajadusel parendusi, mis tulenevad koolituste lõpus kogutud tagasisidest (õppekorralduse, õppe sisu, koolitajate jm. teemal).