Janne Liidik

Janne on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige ning juhib lapsehoidjate ja tugiisikute võrgustikku, olles SKA ja KOV-de hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Janne on täiskasvanute koolitajana tegutsenud 15 aastat. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal ja omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. 2018. aastal läbis Janne Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse ja 2020. aastal EBS koolitajate täiendõppekursuse. Ta on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ja kauaaegne juhatuseliige ning Rapla Rahvakool MTÜ ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutajaliige.

Anneli Pärna

Anneli on 20-aastat täiskasvanutele koolitusi korraldanud. Ta on Koolitaja OÜ juhataja, koolitusjuht ning koolitaja. Kirg inimeste arengut läbi koolituste toetada viis Anneli 2019. Tallinna Ülikooli andragoogikat õppima. Ta on omandanud Tallinna Kergetööstustehnikumis rakendusliku kõrghariduse juhiabi erialal. Täiendkoolitustest väärtuslikum pagas on: Holistika Instituut – I aste (542 h), EKA – konsultantide arenguprogrammi (96 h) ja Marektingi Intituut – turunduse- ja müügiprogrammi (96 h). Anneli on Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutaja ja Raplamaa Ettevõtjate Ühingu projektijuht. 

Piret Pent-Miiling

Piret on erihoolekande valdkonnas tegutsenud üle 15 aasta ja õpib Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat. Ta on töötanud tegevusjuhendajana ning laste ja erivajadustega täiskasvanute tugiisikuna. Piret on Eesti Tegevusjuhendajate Liidu juhatuse liige ja osaleb tegevusjuhendajate kutsekomisjoni töös. Ta koordineerib Tallinnas vaimupuudega inimestele tugiisikuteenuse osutamist, juhib MTÜd Masaan ja on Kohila Gümnaasiumi toimetuleku klassi õpetaja.

Anne-Ly Reede

Anne-Ly õppis Tallinna Meditsiinikoolis õeks ja omandas Tartu Ülikoolis sotsioloogia eriala magistrikraadi. Ta on töötanud haiglates õena, juhtinud üle 15 aasta hoolekandekeskusi Kärus, Viiratsis ja osalenud tervise- ja hooldusteenuste arendamisel mitmetes nõukogudes ja rajanud koostööd paljude Eesti sotsiaalasutuste vahel. Väärtusliku töökogemuse sai Anne-Ly 2017. a. Saksamaal eakate hoolekandeasutuses töötades. Tänu sellele teab Anne-Ly, kuidas Eestis hoolekandesüsteemi paremaks muuta. Anne-Ly armastab töötamist inimestega ja eriti südamelähedane on talle eakate eest hoolitsemine.

Moonika Tammel

Moonika omab rakenduskõrgharidust ämmaemanda erialal. Tallinna Tervishoiukõrgkooli lõpetas ta esimest korda 1991 ja täiendõppes 2006. Moonika töötas Rapla haigla sünnitusosakonnas ämmaemandana, kuni selle sulgemiseni 2012 ja hetkel töötab Raplamaa Haiglas õena. Ta on läbinud terapeudi õppe vabastavas hingamises sünnitervendajana ning omab algteadmisi homoöpaatiast ja aroomiteraapiast. Lisaks on Moonika õppinud EMF (elektromagnetvälja kalibreerimine) seansse läbi viima, on Reiki meister ja oma elu looja.

Irina Kalso

Irina omandas Tartu Ülikoolis haridusteaduste bakalaureusekraadi koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. 2006 asutas Irina OÜ Lapsehoiuteenused ja tal on kogemused riikliku õppekava täitmisest munitsipaallasteaia rühmas. Laste rühmas kasutab ta oskuste õppe metoodikat ja tunnustamissüsteemi ning turvatunde toetamiseks lapse päeva tegevuste pildirida ehk piktogrammi. Alates 2017 on Irina koolitanud lapsehoidjaid, ta on Kukeräädsik Koolitused MTÜ juhatuse liige. Õpetajate Leht on avaldanud mitmeid tema kirjutatud artikleid.

Kaili Käesel-Maastik 

Kaili on sotsiaalvaldkonnas tegev olnud üle 20-ne aasta, erialalt on ta tegevusjuhendaja-sotsiaaltöötaja. Tal omab erialast kutseharidust ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrikraadi. Kaili väärtustab elukestvat õppimist ja enesearengut ning seetõttu osaleb erinevatel täiendkoolitustel. Teda innustab kõik, mis on seotud sotsiaaltöö ja eriti erihoolekande valdkonnaga. Kaili on MTÜ Masaan juhatuse liige.

Madli Tiigirand 

Madli omab 9-aastast töökogemust erihoolekande valdkonnas. Selle aja vältel on Madli olnud tugiisiku, tegevusjuhendaja, meeskonnajuhi ja ametniku rollides. Kogemustepagasisse mahub töö erinevate kliendigruppidega ning enim on paelunud raskesti mõistetava käitumisega kliendid. Madli on üks Eesti Tegevusjuhendajate Liidu loojatest, osalenud TJ kutse ja kutseõppe loomisel, viinud läbi töötubasid ja koolitusi tegevusjuhendajatele. 

Marilyn Jurman

Marilyn on ettevõtja, joogastuudio omanik ning jooga ja teadvelolevate praktikate koolitaja. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia eriala ning jätkab samal erialal magistriõpinguid. Varasemalt on Marilyn omanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias teatrikunsti eriala ja töötanud mitmeid aastaid näitleja ja avaliku esinejana. Nüüdseks koolitab ta eelkõige vaimse tervise ja mõtteviisi juhtimise teemadel ning käib noortega kõnelemas erinevatel vaimse tervise teemadel. 

Katrin Nugis

Katrin on Rapla Vallavalitsuses juhtumikorraldaja (töö psüühikahäirega inimestega) ning lõpetab Tallinna Ülikoolis magistriõpinguid sotsiaaltöö erialal. Esimene kõrgharidus on tal turundus- ja ärijuhtimise erialal. Katrin on läbinud tugiisiku (144 h), tegevusjuhendaja (260 h) ja Täiskasvanute koolitajate (160 h) koolitused ning täiendab end pidevalt erinevatel kursustel. Katrin kuulub Tartu Ülikooli Kliinikumi Patsientide nõukotta, Eesti Fenüülketonuuria Ühingu juhatusse ning Türi erivajadustega lastele loodud Kevade Kooli hoolekogusse. 

Ülle Kivisild

Ülle on üle 10.aasta olnud sotsiaaltöö valdkonna kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Ta omab Tartu Ülikooli õendusteaduse magistrikraadi ning on varasemalt läbinud ka Tallinna Meditsiinikoolis sama eriala. Ülle on töötanud õendusvaldkonnas nii Tallinna, Pärnu kui ka Vändra haiglates. Tema koolitajakogemus ja kogu elu kestnud töökogemus meditsiinivaldkonnas teevad temast hindamatu praktikaga koolitaja.

Chanet Siret Simonen 

Chanet on koolitaja ja coach, kes aitab inimesi igapäevaste väljakutsete juures. Ta on olnud ettevõtluses ligi 10.aastat ning elanud Rootsis, Inglismaal ja viimased aastat Soomes. Chanet on Tallinna Ülikooli andragoogika üliõpilane ning õppinud EBS-is rahvusvahelist ettevõtlust ja turundust. Alates 2015.aastast on tal lahenduskeskse coach’i kvalifikatsioon. Chanetist täpsemalt saab lugeda Chanet Coaching kodulehelt.

Liivia Vacht 

Liivia omandas Tartu Ülikoolis eripedagoogi kutse ja omab 7.taseme perelepitaja kutset ning 5.taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Tema tööalane tegevus on seotud abivajavate laste ja peredega. Liivia on Eesti Lepitajate Ühingu juhatuse liige ja Raplamaa psühholoogilise kriisinõustamise võrgustiku, Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Eesti Haiglaõpetajate Seltsi liige. Liivia täiendab end erialaselt pidevalt psühholoogia alastel koolitustel (sh. NLP praktik). 

Anne Helme

Anne on täiskasvanuid koolitanud 10.aastat ning lisaks on ta kogemus- ja võlanõustaja. Ta on üle 10.aasta südamega tööd teinud lapsehoidjana ning puuetega lastele tugiisikuteenuse pakkujana. Anne on lõpetanud Tallinna Ülikoolis 2014 sotsiaaltöö ja Mainori Kõrgkoolis ärijuhtimise eriala.

Annika Rannamets

Annika omab Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö magistrikraadi. Tal on üle 20-aasta töökogemusi haridusasutustes sotsiaalpedagoogina ning hoolekandeasutustes hoolekandespetsialistina. Ta on olnud Raplamaa Naiste Tugikeskuse tugiisik ning OÜ Ridiradiralla – puuetega laste hoiuteenuse projektijuht.

Silvi Tarto

Silvi on täiskasvanute koolitajana tegev olnud aastast 2008. Ta on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal, omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Silvi töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

Kaia Karlep

Kaia on tegev eripedagoogina nii koolis kui lasteaias ning pakub rehabilitatsiooniteenust SA-s Raplamaa Haiglas. Kaia õppis 1990. aastal Tallinna Pedagoogikakoolis algklassiõpetajaks ja tema pedagoogistaaž on pea 30 aastat. 2011. aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi eripedagoogina ja kolm aastat hiljem magistrikraadi eripedagoog-nõustajana. Kaia on MTÜ Headuse Puu juhatuse liige ning kuulub ühendusse Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ.

Reena Rostin

Reena Rostin on üle 30-aasta töötanud Rapla Haiglas ämmaemandana. Viimased aastad tegutseb ta Kehtnas õde-ämmaemandana. Lisaks omab ta Eesti Punase Risti esmaabi kursuste läbiviimise tunnistust. EPR õpetajad lähtuvad oma töös Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viidud õppeprogrammidest. Reena koolitused on praktilistele näidetele ja situatsioonülesannetega rikastatud. Lisaks ilmestab ta oma koolitusi mitmete videote ja õppematerjalidega.

Peeter Linnamäe

Peeter on arvutiõpetaja, kelle rahulikud selgitused aitavad nii algajaid kui edasijõudnuid. Ta on läbi viinud erinevatele sihtgruppidele suunatud IT alaseid koolitusi juba üle 20 aasta. Hariduselt on Peeter TPedI matemaatika ja füüsika õpetaja ning omandanud Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskuses andragoogika erialal täiskasvanute koolitaja kutse. Peeter on Alu Rahvaõpistu Seltsi asutajaliige ja 2006.aastast Rapla Täiskasvanute Gümnnaasiumi infojuht ja arvutiõpetaja.

Õppimine teeb õnnelikuks!