fbpx

Koolitus “Mina kui õppija”
Ajakava: 7.märts; 15. ja 29.august; 5. ja 12.september 2020
Koht: Rapla Rahvakooli õppeklassis, Hariduse 3, Rapla
Kellaajad: 9.30-16.00
Koolitus kestab 40 ak. tundi, millest 30 ak.h on interaktiivse loengu vormis ja 10 ak.h on praktilist õpet.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse püstitada isiklikke eesmärke ja nendest kinni pidada, planeerida aega, analüüsida iseennast ja toime tulla pingetega ning stressiga.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Analüüsib ennast kui õppijat, teadvustab enda tugevaid ja nõrku külgi;
 • Seab endale eesmärke ja peab nendest kinni;
 • Planeerib õppimiseks jm tegevusteks aega ja koostab edasise tegevuskava;
 • Oskab töötada grupis, osaleda meeskonnatöös;
 • Tuleb toime pingetega, teab stressi põhjuseid.

Õppe sisu:

 • Õpimotivatsiooni leidmine ja tegevuskava koostamine.
 • Eesmärk, kui motivatsiooni allikas; Eesmärkide saavutamise erinevad tehnikad.
 • Kriisid ja muutused elus; Enesejuhtimise põhimõtted; Minu tugevused ja piirangud.
 • Sotsiaalsed oskused; Empaatiline kuulamine; Kindel käitumisviis suhetes ja suhtlemisel; Konfliktid ja nende lahendamine.
 • Toimetulek stressi ja keeruliste olukordadega; Stressi mõiste ja mõju tervisele; Hea ja halb stress.
 • Meeskonnatöö, grupis töötamise oskus.

Koolitajad:
Anneli Pärna ja Janne Liidik, Koolitaja OÜ ja
Ain Mihkelson, Kasvu Labor OÜ.

Sihtrühm: Madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemine tasuta (olemas õppevahandid ja -materjalid).

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Registreerimine ja info:
anneli@koolitaja.com, tel 528 3358.

Koolitus viiakse läbi projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (nr 2014-2020.1.06.16-0062) raames.
Projekti juhtpartner: Alu Rahvaõpistu.
Koostööpartnerid: Ridiradiralla OÜ ja Koolitaja OÜ.